Thiết bị dò tìm đáy biển

Thiết bị dò tìm đáy biển

Bộ phát đáp trong tìm kiếm cứu nạn

Bộ phát đáp trong tìm kiếm cứu nạn